SKPB Łódź My w górach Rajdy Regulamin rajdu
Regulamin Rajdu SKPB Łódź
Autor: Amelia Szafrańska    Utworzone: 25.09.2020
 1. Rajd SKPB Łódź jest imprezą turystyki kwalifikowanej o charakterze górskim, organizowaną i prowadzoną przez przewodników Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Łodzi. Rajd SKPB Łódź jest przedsięwzięciem typu non profit. Organizatorzy i przewodnicy nie pobierają wynagrodzenia za swą pracę.

 2. Ideą Rajdu SKPB Łódź jest wędrówka po wybranej grupie górskiej połączona ze zwiedzaniem wartych uwagi miejsc i obiektów.

 3. Za przebieg i organizację Rajdu odpowiedzialny jest kierownik Rajdu wraz z przewodnikami tras rajdowych.

 4. Kierownik Rajdu i przewodnicy tras dbają o bezpieczeństwo i zdrowie Uczestników Rajdu, służą im fachową wiedzą dotyczącą zwiedzanego regionu, są odpowiedzialni za noclegi i zadbanie o przygotowanie posiłków na trasach.

 5. Grupa rajdowa prowadzona przez jednego przewodnika nie powinna przekraczać 20 osób.

 6. Uczestnikiem Rajdu jest osoba pełnoletnia, a także osoba niepełnoletnia (po przedstawieniu kierownikowi rajdu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów), która dokona zapisu na Rajd i opłaci wpisowe. Pełnoletni uczestnik Rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.

 7. Uczestnik Rajdu powinien poinformować prowadzącego trasę (najlepiej podczas zapisu na Rajd) o swoich chorobach typu cukrzyca, padaczka, silne alergie itp. oraz o przyjmowanych lekach (gdzie je przechowuje i w jakich dawkach przyjmuje).

 8. Uczestnik rajdu ma obowiązek podporządkowania się decyzjom kierownika Rajdu i przewodników tras, wędruje trasą wyznaczoną przez przewodnika trasy lub z nim uzgodnioną.

 9. Uczestnik Rajdu ma obowiązek przestrzegania przepisów ochrony przyrody, przepisów przeciwpożarowych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów porządkowych.

 10. Uczestnik Rajdu jest zobowiązany do zabrania sprzętu turystycznego odpowiedniego do pory roku i warunków Rajdu oraz do posiadania podczas Rajdu dokumentu tożsamości.

 11. Na Rajdzie obowiązuje całkowity zakaz używania środków odurzających. Spożywanie alkoholu w ilościach nadmiernych, powodujące zakłócanie porządku lub stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestników Rajdu skutkuje usunięciem z Rajdu oraz tymczasowym zablokowaniem możliwości uczestnictwa w rajdach organizowanych przez SKPB Łódź.

 12. Każdy Uczestnik Rajdu ma prawo do rezygnacji z dalszego udziału w Rajdzie. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja uwarunkowana jest odebraniem Uczestnika Rajdu przez jego rodzica lub prawnego opiekuna.

 13. W przypadku rezygnacji z udziału w Rajdzie lub niestawienia się na Rajd wpisowe nie będzie zwracane.

 14. Rażące złamanie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu skutkuje usunięciem Uczestnika z Rajdu. Osoba usunięta z Rajdu powraca do miejsca zamieszkania na własny koszt oraz może otrzymać zakaz udziału w imprezach organizowanych przez SKPB Łódź. Osoby niepełnoletnie zobowiązani są odebrać ich rodzice lub prawni opiekunowie niezwłocznie po usunięciu z Rajdu.

 15. W przypadku usunięcia z Rajdu wpisowe nie będzie zwracane.

 16. Szkody powstałe z winy Uczestnika pokrywa sprawca szkody niezwłocznie po jej zaistnieniu.

 17. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownika Rajdu.

Dokonanie wpłaty wpisowego za Rajd jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.